Договір публічної оферти

Ознайомитися з усіма програмами
Ознайомитися з усіма програмами
Публічний договір про надання послуг з навчання музичному мистецтву та фольклору

Цей Договір (оферта), адресований фізичним особам, які постійно або тимчасово проживають на території України та своїми діми виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією Фізичної особи–підприємця Салій Мирослави Анатоліївни, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3268610220 (далі по тексту – Виконавець), яка відповідно до ЄДР є належно зареєстрованим суб'єктом господарювання відповідно до Витягу з реєстру платників єдиного податку № 2002153400009, виданого 215 Головним управлінням ДПС у Вінницькій області, Немирівським управлінням, Оратівською ДПІ Оратівського району від 27.01.2016 року, є платником єдиного податку (2-га група) за ставкою 20%, з іншої сторони, разом іменуються як Сторони, а кожні окремо Сторона, і укладається на наступних умовах:


  1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Оферта — публічна пропозиція Виконавця, опублікована на офіційному веб-сайті або інших електронних ресурсах/сервісах Виконавця, направлена та адресована будь-якій фізичній або юридичній особі укласти договір про надання послуг на умовах цього Договору. Оферта також може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного повідомлення Замовнику через месенджери або електронну пошту, якщо останній немає можливості ознайомитися через електронний ресурс Виконавця.

Договір — договір про надання Виконавцем платних Послуг та отримання їх Замовником на умовах цієї Оферти після акцепту Замовником на умовах цієї Оферти та у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України.

Замовник — фізична або юридична особа, яка отримує Послуги Виконавця на умовах Договору.

Акцепт — повна й безумовна згода Замовника зі всіма положеннями Оферти щодо умов Договору та Додатків до нього. Договір укладається шляхом прийняття (Акцепту) пропозиції (Оферти) щодо укладання Договору.

Заявка - додаток до Договору, який є його невід'ємною частиною, подання якої Замовником свідчить виключно про намір приєднання до Договору;

Додатки до Договору є його невід'ємною частиною. Всі умови, що містяться в Додатках, доповнюють умови Договору.

Послуги – заняття з навчання музичному та фольклорному мистецтву Дитини, що надаються Виконавцем Замовнику в межах Договору.

Інтернет-ресурс Виконавця — Інтернет-сайт з доменною адресою http://pravytsya.com.ua, інший ресурс або сервіс Виконавця, на якому знаходиться Оферта, інформація щодо Послуг (Додаток до Договору).

Термін дії — період часу, впродовж якого Виконавець зобов'язаний на умовах Договору надати Замовнику Послуги, які оплачені Замовником. Термін дії дорівнює строку надання послуг, визначеному в Договорі (Додатку).

Додаток - додаток до Договору, який є його невід'ємною частиною, в якому містяться умови щодо переліку послуг, ціна, строки, детальний опис пакетів послуг та умов надання спеціальних умов (у випадку наявності), інші умови надання Послуг. Додаток міститься на інтернет сайті або іншому ресурсі Виконавця та/або направляється Виконавцем Замовнику засобами електронного зв'язку (через месенджери, електронну пошту, в інший зручний для Сторін спосіб) у випадку, коли потрібно уточнення інформації.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до цього Договору, Виконавець надає Замовнику платні послуги з навчання музичному мистецтву та фольклору Дитини на визначених Договором умовах згідно з обраною Замовником Програмою навчання, яка визначається у Заяві-приєднання до публічного договору про надання послуг з навчання дитини (Додаток № 2 до Договору, який є його невід'ємною частиною) (далі за текстом – послуги), а Замовник зобов'язується приймати та оплачувати послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору.

2.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

2.3. Замовник самостійно здійснює вибір Програми послуг для Дитини із запропонованих Виконавцем переліку послуг у відповідній Програмі навчання, зміст яких визначається у Заяві-приєднання до публічного договору про надання послуг з навчання музичному мистецтву та фольклору (Додаток №2 до Договору, який є його невід'ємною частиною).

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1 Договір вважається укладеним з моменту заповнення та підписання Заяви-приєднання до публічного договору про надання послуг з навчання музичному мистецтву та фольклору (Додаток №2 до Договору).

3.2 Всі умови Договору та його Додатків є обов'язковими для Замовника та Виконавця після Акцепту Замовником.

3.3. Якщо Замовник не згоден з умовами Оферти, він не повинен здійснювати Акцепт та користуватися Послугами.

3.4. Якщо Замовнику не відомі чи не зрозумілі будь-які суттєві умови щодо послуг за цим Договором, він зобов'язаний звернутися письмово до Замовника щодо їх уточнення. В іншому випадку він не має права посилатися, що йому не відомі суттєві умови надання Послуг та з цієї підстави відмовитися від Договору після Акцепту.

3.5. Замовник, який Акцептував Договір у вигляді Оферти, вважається ознайомленим з умовами цього Договору, разом з Додатками, які є невід'ємною частиною цього Договору, погоджується з усіма умовами Договору, ознайомлений письмово з обсягом, кількістю та переліком послуг, строками, вартістю послуг та додаткових послуг.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець за цим Договором зобов'язаний:

4.1.1. Організувати надання послуг з навчання дитини відповідно до її віку, з урахуванням індивідуальних особливостей, змісту обраної Замовником Програми навчання;

4.1.2. Розвивати творчі здібності й інтереси дитини;

4.1.3. Здійснювати надання послуг із застосуванням індивідуального підходу до дитини;

4.1.4. Зберігати місце в групі за дитиною, при умові оплати згідно тарифів, у випадках її хвороби, санаторно - курортного лікування, карантину, а також під час відпустки або тимчасової відсутності Дитини з поважних причин (хвороба та ін.) в разі визначення цієї умови в обраній Замовником Програмі навчання;

4.1.5. Надавати консультативну допомогу Замовнику у навчанні Дитини;

4.1.6. Навчати Дитину і сприяти її любові до українського фольклору, зокрема музичного.

4.1.7. Використовувати сучасні навчальні технології й спеціальні програми;

4.1.8. Доглядати за Дитиною під час процесу надання послуг;

4.1.9. Нести інші обов'язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.2. Виконавець послуг має право:

4.2.1. Комплектувати групи за віковими ознаками дітей;

4.2.2. Здійснювати заміну та/або коригувати розклад, попередивши про це Замовника не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати такої заміни та/або корегування в усній формі телефонним зв'язком;

4.2.3. Не допускати осіб, які не визначені Замовником до Дитини та осіб у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

4.2.4. Розірвати Договір в односторонньому порядку при наявності медичного висновку про стан здоров'я Дитини, що перешкоджає її подальшому навчанні, за заявою Замовника або без такої, а також у випадку тривалої відсутності Дитини (протягом більше одного місяця) без поважної причини;

4.2.5. Призупинити надання послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку при неналежному виконанні Замовником зобов'язань перед Виконавцем з оплати послуг та систематичному порушенні Замовником (Дитиною) Правил відвідування навчання (Додаток №1 до Договору);

4.2.6. Не приймати до відвідування занять Дитину, яка має ознаки хвороби;

4.2.7. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір та збільшувати розмір плати, але не більш ніж на 10% від попередньої ціни послуг, попередивши про це Замовника за 30 (тридцять) календарних днів до внесення таких змін, при цьому достатнім доказом підняття ціни є указане вище письмове повідомлення Замовника, без додаткового підписання Сторонами будь-якого додаткового договору про внесення змін та доповнень до Договору;

4.2.8. Інші права, визначені цим Договором та чинним законодавства України.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник послуг зобов'язаний:

5.1.1. При заповненні Заяви-приєднання до публічного договору про надання послуг на навчання дитини музичному мистецтву та фольклору повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості;

5.1.2. Дотримуватись Правил відвідування навчання (Додаток №1 до Договору, який є його невід'ємною частиною) і вимог даного Договору;

5.1.3. Заздалегідь, не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дня визначеного, як день проведення заняття, сповіщати Виконавця про причини відсутності Дитини;

5.1.4. Передавати Дитину на заняття і забирати її особисто, або забезпечувати прибуття осіб, яким Замовником надано право передавати/забирати Дитину;

5.1.5. Повідомляти Виконавця про хворобу Дитини заздалегідь, не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дня визначеного, як день проведення заняття;

5.1.6. Взаємодіяти із Виконавцем в усіх напрямках виховання й навчання Дитини;

5.1.7. У ході отримання послуг виконувати законні вимоги Виконавця послуг і умов цього Договору;

5.1.8. Відшкодовувати збитки, які сталися з вини Дитини та/або батьків та/або інших осіб, яким надано право приводити/забирати Дитину;

5.1.9. Нести інші обов'язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Замовник послуг має право:

5.2.1. Користуватись послугами згідно з умовами даного Договору;

5.2.2. Вимагати від Виконавця дотримання вимог цього Договору;

5.2.3. Обирати, із запропонованих Виконавцем, додаткові послуги та оплачувати їх;

5.2.4. Вносити пропозиції щодо покращення роботи Виконавця;

5.2.5. Приймати участь у заходах, концертах, шоу та інших дозвільно-культурних заходах разом з Дитиною;

5.2.6. Інші права, визначені цим Договором та чинним законодавства України.


6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Послуги, передбачені цим Договором надаються Замовнику на платній основі, відповідно до вартості та у строки, визначених у Заяві-приєднання до публічного договору про надання послуг з навчання дитини музичному мистецтву та фольклору (Додаток №2 до Договору, який є його невід'ємною частиною).

6.2. За бажанням однієї зі сторін може бути підписаний Акт приймання-передачі наданих послуг.

6.2.1 У будь-якому разі, після спливу строку надання сплачених Замовником послуг, у разі відсутності заперечень від Замовника щодо якості та інших умов надання послуг, послуги вважаються належним чином наданими Виконавцем та повністю прийнятими Замовником без зауважень та без складання додаткових документів.

6.3. Оплата за надання послуг здійснюється на умовах передоплати, в розмірі, вказаному у Заяві-приєднання до публічного договору про надання послуг з навчання дитини. Місяцем, що підлягає оплаті, вважається календарний місяць, незалежно від кількості вихідних та святкових днів.

6.4. Система знижок у Виконавця передбачає наступне:

- при обранні трьох видів Програм навчання - знижка «-20%» від щомісячної оплати;

- при придбанні двох видів Програм навчання - знижка «-10%» від щомісячної оплати;

- при відвідуванні двох і більше Дітей з однієї родини - знижка «- 10%» від щомісячної оплати за кожну Дитину;

- для Дітей учасників антитерористичної операції або операції Об'єднаних сил – знижка «-50%» від щомісячної оплати;

- інші знижки, які погоджуються між Виконавцем та Замовником у Заяві-приєднання до публічного договору про надання послуг з навчання дитини.

Знижки надаються на підставі розгляду звернення Замовника та документів, що підтверджують обставини, які зумовили знижку, та, в разі достатності підстав для надання знижки, вартість послуг визначених у Заяві-приєднання до публічного договору про надання послуг з навчання дитини музичному мистецтву та фольклору (Додаток №2 до Договору, який є його невід'ємною частиною) встановлюється з урахуванням відповідної знижки.

6.5. Оплата внесена Замовником за послуги у якості попередньої, у разі одностороннього розірвання Договору у випадках, визначених у цьому Договорі, Виконавцем послуг, не повертається.

6.6. Валютою платежу згідно з цим Договором є гривня.

6.7. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування Замовником суми вартості послуг на розрахунковий рахунок Виконавця або у готівковій формі, що підтверджується товарним чеком та /або актом наданих послуг.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ФОРС-МАЖОР

7.1. У разі невиконання однією Стороною своїх зобов'язань інша Сторона має право на відшкодування з другої Сторони завданих збитків.

7.2. У випадку прострочення оплати, передбаченої Договором, Замовник виплачує Виконавцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ, що діяла на момент виникнення зобов'язання, від несплаченої суми за кожний день прострочки, але не більше 50% від несплаченої суми. В разі, якщо Замовник прострочив оплату послуг більш ніж на 15 (п'ятнадцять) календарних днів, Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір без повідомлення про таке розірвання.

7.3. У випадку скасування заняття з ініціативи Виконавця, Виконавець проводить скасоване заняття в інший час погоджений між Сторонами.

7.4. Реальні збитки, які сталися з вини Дитини та/або батьків та/або третіх осіб, які визначені Замовником, як таким, яким надано право приводити та забирати Дитину, відшкодовуються Замовником у повному обсязі на підставі наданого Виконавцем рахунку на оплату.

7.5. В разі порушення будь-якою Стороною свого зобов'язання за цим Договором, виплата неустойки (пені, штрафу) здійснюється за умови наявності письмової вимоги іншої Сторони про таке.

7.6. Застосування відповідальності, передбаченої цим Договором не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань по ньому.

7.7. Виконавець несе відповідальність за якість послуг, що надаються, відповідно до норм чинного законодавства України. В разі надання послуги неякісно, Виконавець на вибір Замовника, повинен усунути всі виявлені недоліки або надати додатково послугу за свій рахунок у термін, погоджений із Замовником.

7.8. Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. Якщо в ході переговорів вирішити спір не вдається, він підлягає остаточному врегулюванню у відповідному суді згідно чинних норм процесуального законодавства України.

7.9. Сторони погодилися, що у разі виникнення обставин непереборної сили (обставин, на які Сторони не мають впливу, та не можуть ними керувати, наприклад: війна, блокада, страйк, повінь, радіаційне чи хімічне забруднення, інші невідворотні та надзвичайні події) стосовно Сторони, яка повинна виконати зобов'язання, якщо такі обставини унеможливлюють виконання Стороною своїх зобов'язань за даним договором, то така Сторона звільняється від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 90 календарних днів, Сторони повинні вирішити питання щодо доцільності подальшої дії Договору. Достатнім доказом дії таких обставин та тривалістю їх дії є документ, виданий компетентним державним органом.


8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Строк дії Договору починається з моменту Акцепту, що визначається датою підписання Заяви-приєднання до публічного договору про надання послуг з навчання дитини музичному мистецтву та фольклору (Додаток №2) та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

8.3. Укладання Договору означає, що Замовник послуг:

- у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням та змістом послуг, що надаються Виконавцем згідно з цим Договором;

- визнає безумовну професійну придатність Виконавця, відповідність приміщень і правил здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;

- приймає всі умови Договору без зауважень.

8.4. Усі додатки до даного Договору підписуються уповноваженими особами двох Сторін і складають його невід'ємну частину.

8.5. Передача Сторонами будь-яких прав і/або зобов'язань за даним Договором третім особам допускається тільки при наявності попередньої письмової згоди другої Сторони.

8.6. Виконавець має право в одностронньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Веб-сайті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

8.7. Усе попереднє листування й інша документація за Договором втрачає юридичну силу з дати укладання Договору.

8.8. Недійсність одного чи більше пунктів Договору не веде до недійсності усього Договору.

8.9. Підписанням цього Договору кожна із Сторін підтверджує, що

- вона має усі, передбачені чинним законодавством повноваження на укладення цього Договору;

- не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною (підписання представником Сторони) цього Договору.

8.10. Виконавець гарантує, що має усі необхідні та достатні права інтелектуальної власності на об'єкти інтелектуальної власності, що ним надаються в рамках виконання даного Договору. Виконавець гарантує, що використання для цілей, зазначених у даному Договорі, вказаних об'єктів інтелектуальної власності не порушує прав інтелектуальної власності третіх осіб.

8.11. Сторони підтверджують, що вони дають згоду на обробку їх особистих персональних даних, які буде повідомлено однією стороною іншій стороні, виключно з метою виконання зобов'язань за цим Договором та забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших нормативно-правових актів України інших локальних актів.

8.12. Додатки до Договору:

- Додаток №1 «Правила відвідування занять»;

- Додаток №2 «Заява-приєднання до публічного договору про надання послуг з навчання дитини».

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ: Фізична особа – підприємець Салій М. А.
Місцезнаходження: 22600, Вінницька обл., Оратівський район, селище міського типу Оратів, ВУЛ. КІРОВА, будинок 23р/р UA393206490000026001052627477 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 320649
Свідоцтва про державну реєстрацію:№ 2 161 000 0000 001224 від 07.10.2013
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3268610220
Витяг з реєстру платників Єдиного Податку№2002153400009 від 01.07.2016 року__________________________ (Салій М. А.)

Додаток № 1

до Публічного договору

про надання послуг з навчання

музичному мистецтву та фольклору

Правила відвідування занять

1. Навчальний рік починається 1 вересня поточного року та триває по 30 червня наступного року. Заняття відбуваються з понеділка по четвер з 10.00 до 19.00, субота з 10.00 по 17.00 Вихідні дні: п'ятниця, святкові дні, встановлені законодавством України.

2. Батьки чи особи, яким довірено приводити та забирати Дитину, повинні приводити і забирати Дитину згідно з розкладом занять, визначеним Виконавцем.

3. З занять дитину повинні забирати батьки або особи, яким довірено приводити та забирати Дитину при наявності письмової згоди про них батьків.

4. Виходячи з санітарно-гігієнічних вимог, батькам та особам, яким довірено приводити та забирати Дитину забороняється знаходитися на заняттях, крім приймальні та роздягалень. Ця вимога порушується виключно під час святкових заходів, а також, за попередньою згодою з Виконавцем, відносно відвідування занять.

5. Батьки, особи, яким довірено приводити та забирати Дитину та інші відвідувачі повинні неухильно виконувати всі вказівки Виконавця або персоналу під час перебування на занятті.

6. Батьки повинні повідомити Виконавця в письмовій формі про наявність у Дитини особливостей організму (у тому числі алергічної реакції та інші), що вимагають особливого поводження.

7. Якщо під час приходу на заняття у Дитини виявлено ознаки хвороби (сип, розчос, загноєння очей, і т. п.), нездужання (хворе горло, слинотеча та інше), тілесні ушкодження (синці, гулі тощо) – дитина не допускається до занять, а батькам рекомендують звернутися з Дитиною до медичного закладу.

8. У випадку систематичного невідвідування дитиною занять, передбачених розкладом, Виконавець знімає з себе відповідальність за якість її підготовки.

9. Щоб уникнути можливих випадків травматизму, батькам слід звільняти кишені одягу їх Дітей від будь-яких твердих та гострих, вогненебезпечних та токсичних, колючих та ріжучих речей, а також інших небезпечних для життя і здоров'я предметів.

10. З метою попередження харчових отруєнь та алергічних реакцій у Дитини, не дозволяється пригощати інших дітей продуктами харчування та напоями, не узгодивши це з адміністрацією.

11. Приносити лікувальні засоби на заняття забороняється.

13. Виконавець не несе відповідальності за такі речі Дітей, як: за мобільні телефони, гаманці, ювелірні прикраси та інші коштовні речі.

14. Фото та відео зйомки в приміщеннях де проводяться заняття без узгодження з Виконавцем не допускається.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ВИКОНАВЕЦЬ: Фізична особа – підприємець Салій М. А.Місцезнаходження: 22600, Вінницька обл., Оратівський район, селище міського типу Оратів, ВУЛ. КІРОВА, будинок 23р/р UA393206490000026001052627477 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 320649
Свідоцтва про державну реєстрацію:№ 2 161 000 0000 001224 від 07.10.2013
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3268610220
Витяг з реєстру платників Єдиного Податку №2002153400009 від 01.07.2016 року
______________________________ (Салій М. А.)
ЗАМОВНИК:
_____________________________________
Місце реєстрації:_____________________
Паспорт:_____________________________
Індивідуальний податковий номер:_______________________________


______ _______________________________ (підпис) (ПІБ)
Запитайте нас, ми любимо спілкуватися
щоб отримати всі деталі про те, як ми можемо почати нашу співпрацю зателефонуйте нам, напишіть на пошту admin@pravytsya.com, запитайте в месенджері або завітайте у гості